El patrimoni documental del Col•legi de l’Art Major de la Seda es divideix en tres parts: la primera és l’arxiu històric, que engloba els fons documentals dels Gremis de Velers, de Velluters, de Perxers i del Col•legi de l’Art Major de la Seda. És un conjunt de més de 3.000 documents, des de 1533 fins a l’actualitat, entre els que destaquen els pergamins del S. XVI dels quals cal subratllar el de la confirmació atorgada per l’emperador Carles I, de les ordenances aprovades i lliurades pels consellers de Barcelona a la Confraria de Teixidors de Vels de la ciutat, datat a Montzó el 16 de desembre de 1533. La segona és la biblioteca – hemeroteca, amb un miler de volums de diferents temes, tots ells relacionats amb el sector tèxtil en general i en el seder en particular. La tercera i última d’aquestes parts la forma l’arxiu fotogràfic que, amb més de 80 àlbums i 5.000 fotografies recull, de forma cronològica, els esdeveniments que ha organitzat el Col•legi des de principis del S. XX.

Tot aquest patrimoni documental està ordenat, classificat i informatitzat, després d’una tasca laboriosa realitzada al llarg de la darrera dècada. L’ar
xiu històric actualment està dipositat en l’Arxiu Històric de la Ciutat – Casa de l’Ardiaca

L’ARXIU HISTÒRIC