La condició de col•legiat està limitada estatutàriament a les persones que representin a la seva empresa en la Federación Textil Sedera , el Gremi de Cintaires. També poden ser col•legiats aquells que ostentin o hagin ostentat interessos econòmics o tasques executives en una empresa afiliada a les organitzacions esmentades, així com aquells que hagin ostentat la representació de qualsevol d’aquestes organitzacions.

Els col•legiats tenen oportunitat de pertànyer a una entitat amb quasi 500 anys d’història i amb un patrimoni immobiliari, cultural i documental de molta importància; ser partícips de les activitats del Col•legi i poder fer ús de les instal•lacions del Col•legi en unes condicions privilegiades.